O nás

 

Milí naši klienti, rodičia, pedagógovia a odborní zamestanci,     

     naše centrum mení od 1.1.2023 svoj názov z 

  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Centrum poradenstva a prevencie, Športová ulica 496/40, Nové Mesto nad Váhom. História poradenstva v našom okrese siaha do roku 1997, kedy pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa vzniklo školské zariadenia, ktoré poskytovalo odbornú starostlivosť deťom, rodičom, PZ a OZ zo škôl.

Centrum patrí do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR.

CPP -  v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. §132 ods.1) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáha eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania, intenzívne spolupracuje s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením.

CPP NMnV poskytuje svoju činnosť v zmysle vyhlášky č.24/2022 Z.z. §1 ods.1) a to:

 

1. deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy školstva,

2. deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy školstva,

3. pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy školstva - výchovným poradcom, koordinátorom prevencie a odborným zamestnancom škôl (školským psychológom, šk.špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom) na všetkých typoch a stupňoch škôl.

O konzultáciu alebo odborné vyšetrenie môže požiadať škola, rodič (zákonný zástupca) alebo plnoletý klient sám. Súhlas s vyšetrením podpisuje rodič, prípadne plnoletý klient.

Poskytované služby sú bezplatné!

 

Náplňou práce nášho centra je:

  • diagnostika psychologická, špeciálnopedagogická, liečebnopedagogická, sociálnopedagogická a poradenstvo
  • reedukácia a terapia
  • primárna a sekundárna prevencia
  • metodická a osvetová činnosť

Zásady našej práce:

  • diskrétnosť - zachovávanie mlčanlivosti o dôverných informáciách získaných od klienta a jeho zákonného zástupcu. Poskytovanie informácií o klientovi iným osobám alebo inštitúciám je možné výhradne so súhlasom klienta (zákonného zástupcu), ak platná legislatíva neustanovuje inak.

  • rešpekt - prejavujeme klientovi ako samostatnej a nezávislej osobnosti, ktorá sa môže slobodne rozhodnúť, či nám poskytne dôverné informácie, prípadne, či prijme nami navrhované postupy a odporúčania pri riešení vzniknutého problému. 

  • podpora - snažíme sa, aby naše konanie bolo v prospech klienta, zaujímame sa o neho, usilujeme sa podporiť ho a poskytnúť mu našu starostlivosť a pochopenie.

 

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga