ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 - špeciálny pedagóg nášho CPP poskytuje spektrum odborných služieb v oblasti špeciálno – pedagogického poradenstva, diagnostiky a reedukácie.

 Hlavné úlohy:

- depistáž žiakov s vývinovými poruchami učenia, diagnostika vývinových porúch učenia 

- vypracovanie správ zo špeciálno – pedagogických vyšetrení a reedukácie

- reedukačná terapeutická činnosť u klientov so ŠVVP, vypracovanie individuálneho reedukačného plánu  

- metodická pomoc pri individuálnej integrácii žiakov so ŠVVP formou konzultácií a spolupráce pri zostavovaní IVVP 

- poskytovanie konzultácií žiakom, študentom, rodičom, pedagógom, lekárom, pracovníkom odboru sociálnych vecí 

- vedenie stimulačných programov pre deti po OŠD v CPPPaP

- spolupráca s MŠ a realizácia stimulačných programov

- vypracovanie metodických listov, príprava a spolupodielanie sa na realizácii odborných seminárov 

- vedenie odbornej praxe študentov špeciálnej pedagogiky

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga