Pre učiteľov dokumenty

Metodické listy

ADHA,porucha pozornosti s hyperaktivitou.pdf
Špecifické poruchy učenia.pdf
Školská zrelosť.pdf
Rešpektujúca komunikácia.pdf
Kyberšikanovaie.pdf
Fonematické uvedomovanie.pdf
Návody pre prácu s deťmi v núdzovom režime pre poradenské zariadenia.pdf
Ako zvládať úzkosť, obavy a stres u detí.pdf
Prečo deti neposlúchajú.pdf
Metodicko-informačný materiál k VPU_ pre pedagógov.pdf
Reedukácia vývinových porúch učenia.pdf
Povinné predprimárne vzdelávanie - informatívny materiál - zmeny od 1.1.2021.pdf

Ponukové listy na spolprácu

Prednášky pre ZŠ šk.r.2016/17.pdf
Prednášky pre SŠ šk.r.2016/17.pdf
Termínovník aktivit CPPPaP pre šk.rok 2016/17.pdf
Skupinové testovanie prof.orientácie na SŠ.pdf
Metodická návšteva škôl - ponuka na spoluprácu.pdf
Prednášky pre ZŠ v školskom roku 2019/20.pdf
Prednášky pre SŠ v školskom roku 2019/20.pdf
Termínovník aktivít CPPPaP v šk.roku 2019/20.pdf
Ponuka On-line preventívnych aktivít na šk.rok 2020/2021.pdf

Dokumenty na stiahnutie

SÚHLAS s využitím skup.poradenstva pri profesijnej orientácii na ZŠ.pdf
Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ.pdf
Kontakty na psychologickú pomoc.pdf
SÚHLAS s odbornou starostlivosťou v CPP - neplnoletý klient.pdf
SÚHLAS s odbornou starostlivosťou v CPP - plnoletý klient.pdf
Asistent učiteľa-príloha k žiadosti-mustra.pdf
ŽIADOSŤ školy o odbornú starostlivosť.pdf
ŽIADOSŤ školy o realizáciu preventívnej aktivity.pdf
Šikanovanie v školskom prostredí 07.03.2018

Mimoriadna situácia na SR - COVID 19

ZASADY_KOMUNIKACIE_Deti sa učia doma.pdf
Mimoriadna situácia COVID-19 - rozhodnutie_minister.pdf
11 dobrých rád pre rodičov ako sa doma učiť.pdf
O videohrách vo vzdelávaní.pdf
Metodické odporúčania pre pedagogiských a odborných zamestnancov.pdf
Kazuistiky z praxe_RAABE_VUDPaP.pdf
Welcome_pomoc v mimoriadnej situácii_ metodika a aplikácia pre pedagógov a rodičov.pdf
Sprievodný list rodičom pred zápisom detí do ZŠ.pdf
Dotazník pre rodičov pred zápisom dieťaťa do ZŠ.pdf

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga