PSYCHOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

- psychologičky nášho CPP poskytujú spektrum odborných služieb v oblasti psychologického poradenstva, diagnostiky a terapie.

Hlavné úlohy: 

- diagnostika pripravenosti detí predškolského veku na povinnú školskú dochádzku - posúdenie školskej zrelosti v CPPPaP,

- depistáž v MŠ - prevencia zaškolenia nezrelých detí 

- diagnostika porúch učenia a správania, poradenské a terapeutické korigovanie rizikových prejavov správania

- vypracovanie písomných správ z psychologických vyšetrení 

- poskytovanie konzultácií žiakom, študentom, rodičom, pedagógom, lekárom, pracovníkom odboru sociálnych vecí a iným odborným pracovníkom na požiadanie

- psychologické poradenstvo a terapia pri problémoch v osobnostnom vývine 

- realizácia stimulačných programov pre deti po OŠD

- vypracovanie metodických listov s psychologickou problematikou, manuálov pre rodičov

- príprava a realizácia odborných seminárov pre pedagógov, rodičov 

- vedenie odbornej praxe študentov psychológie


 

Psychologická diagnostika:

Forma realizácie: individuálne komplexné psychologické vyšetrenie ako východisko hľadania vhodných foriem pre vzdelávanie a výchovu dieťaťa

Cieľová skupina:

 deti v predškolskom veku - posúdenie školskej spôsobilosti pred vstupom do školy

 deti zo sociálne – znevýhodneného prostredia

 deti s vývinovými poruchami učenia deti s poruchami aktivity a pozornosti

 deti s poruchami správania

 deti s poruchami v osobnostnom vývine

 deti s poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu

 deti s narušeným psychosociálnym vývinom a ohrozené sociálno – patologickými javmi

 deti s nadaním

 

Psychologická intervencia:

Forma: individuálna

Cieľová skupina:

 deti s nerovnomerným a zaostávajúcim vývinom

 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

 deti s vývinovými zvláštnosťami

 deti zanedbávané, týrané, zneužívané a inak ohrozené

 deti s odloženou školskou dochádzkou, v záujme korekcie nedostatkov v oblasti kognitívneho, rečového a psychomotorického vývinu

 

Depistáž v MŠ u detí pred vstupom do základnej školy

Forma realizácie: individuálna, skupinová, depistáž

o Depistáž v oblasti rečovo-pojmého myslenia s ponukou zlepšenia stavu dieťaťa

o Depistáž v oblasti grafomotorických zručností s ponukou ďalších cvičení zacielených na zlepšenie zručností dieťaťa

o Depistáž v oblasti matematických zručností s ponukou ďalších cvičení zacielených na zlepšenie zručností dieťaťa

 

Diagnostika profesijnej orientácie - kariérové poradenstvo:

Forma realizácie: individuálna, skupinová psychodiagnostika žiakov v ZŠ a SŠ 

 diagnostika psychologická

 diagnostika osobnosti

 diagnostika záujmov žiaka a študenta a jeho profesijného zamerania

 individuálna spätná väzba výsledkov diagnostiky a konzultácie, poradenstvo pri voľbe povolania

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga