Novinky - Aktuality

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ - 14.3.2024

12. 03. 2024

Dňa14.3.2024 o 8:30 hod. sa v priestoroch našej CPP na Športovej ul.v NMnV.uskutoční pracovné stretnutie koordinátorov porevencie a odborných zamestnancov pôsobiacich na školách s nasledovným programom:

1.Inovatívne prvky vo výchove so zameraním na silné stránky osobnosti
   žiaka /Mgr.Erika Prostredná – riaditeľka CPP Dubnica nad Váhom/
A./ Zameranie pozornosti pedagóga na schopnosť identifikácie a analýzy schopností,
     zručností a hodnôt žiaka so zameraním na rozvoj jeho individuálneho potenciálu
B./ Schopnosť identifikácie individuálnych potrieb žiaka vzhľadom na jeho vývinové
     štádiá.
C./ Prehĺbiť schopnosť interakcie so žiakmi nielen počas edukačného procesu.
2. Diskusia a vzájomná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe.

Pracovné stretnutie odborných zamestnancov z MŠ, ZŠ a SŚ - 29.2.2024

29. 02. 2024

Dňa 29.2.2024 o 8:30 hod., sa v priestoroch CPP na Športovej ul.40 v Novom Meste nad Váhom uskutoční pracovné stretnutie odborných zamestnancov pôsobiacich na školách (MŠ, ZŠ a SŠ) v okrese NMnV.

Program:

Pracovné stretnutie VP zo ZŠ a predstaviteľov SŠ - 1.2.2024

31. 01. 2024

Dňa 1.2.2024 o 8:00 hod.sa v priestoroch CPP Športová 40, Nové Mesto nad Váhom bude konať pracovné stretnitie výchovných poradcov zo ZŠ s predstaviteľmi SŠ z priľahláho regiónu, ktorí budú prezentovať možnosti štúdia na ich školách. Na stretnutí vysúpi i Ing.Jarmila Hepnerová z ÚPSVaRu NMnV. - Referát poradenstva a vzdelávania - s témou "Informácie o trhu práce v regióne NM a perspektívnych povolaniach  na trhu práce."

Diskusia zástupcov SŠ a výchovných/kariérových poradcov + vzájomná výmena skúseností z praxe.

 

Stretnutie kooperujúcich subjektov v rámci multidisciplinárneho prístupu k riešeniu rodinnoprávnej agendy - 12.12.2023

22. 12. 2023

Dňa 12.12.2023 sa na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom konalo 1.stretnutie kooperujúcich subjektov v rámci multidisciplinárneho prístupu k riešeniu rodinnoprávnej agendy. Na stretnutí sa za CPP NMnV. zúčastnili riaditeľka Mgr.Jana Klbíková a psychologička Mgr.Jana Lesajová. Je vždy vítané, keď v starostlivosti o dieťa subjekty spolupracujú, iba takto môže klient i jeho rodina dostať tú najlepšiu podporu a pomoc. Stretnutie bolo veľmi podnetné, inšpiratívne i vďaka tomu, že sa na ňom zúčastnili okrem zástupcov súdu JUDr.Tartalovej a JUDr.Pavlovičovej, taktiež pracovníci UPSVaRu NMnV.s ich vedúcou Mgr.Šimovičovou, pán riaditeľ CDR Mgr.Taran, ktorý informoval i o ambulantnej starostlivosti poskytovanej v CDR. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!

Burza práce a informácií - 26.10.2023

26. 10. 2023

Dňa 26.10.2023 sa naše CPP aktívne zúčastní na "BURZE PRÁCE a INFORMÁCIÍ" ktorú zogrganizuje v Spoločenskom dome pri MsKS, ÚPSVaR v NMnV.

V našom priestor budeme poskytovať žiakom základné informácie o možnostiach štúdia na SŠ, poskytneme žiakom základných škôl v okrese NMnV.poradenstvo pre voľbu povolania, rôzne ďalšie aktivity, odkazy na zaujímavé internetové stránky a mnoho ďalších informácií, ktoré budú žiakom nápomocné pri výbere SŠ a vhodnosti zvoleného povolania.

"Každý má možnosť uplatniť sa v tom , čo ho baví, zaujíma, rozvíjať svoj osobný potenciál, len ho treba objaviť a povzbudiť na ceste do budúcnosti"

Stretnutie odborných zamestnancov z MŠ a ZŠ v okrese NMnV. - 25.10.2023

22. 10. 2023

Dňa 25.10.2023 sa v čase od 8:30 hod.uskutoční pracovné stretnutei školských špec.pedagógov, šk.psychológov a šk.sociálnych pedagógov pôsobiacich na MŠ, ZŠ a SŠ v okrese NMnV.

Program:

1. Stupne podpory 1.-5. a ich poskytovanie v ZŠ, CPP, ŠCPP (Mgr.J.Klbíková-soc.pedagóg/riaditeľka CPP)

2. Aktuálne informáci z legislatívy týkajúce sa uplatňovania podporných opatrení v školskej praxi  (Mgr.A.Moravčíková-špec.pedagóg CPP)

3. Ukotvenie krízovej intervencie v novele školského zákona (Mgr.J.Lesajová - psychologička CPP)

4. Príklady dobre praxe a diskusia.

 

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ - 5.10.2023

04. 10. 2023

Dňa 5.10.2023 o 8:30 hod. sa v priestoroch CPP uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV.

Program:

8:30 hod. - Platné legislatívne zmeny v školstve, ktoré sa týkajú poskytovania odborných činnosti na podporných úrovniach 1.-5.stupňa podpory /Mgr.Jana Klbíková - riaditeľka CPP/

10:00 hod. - Zmena legislatívy v oblasti inkluzívneho vzdelávania - poskytovanie podporných opatrení /Mgr.Andrea Moravčíková - špeciálna pedagogička CPP/

11:30 hod. - Vzájomná výmena skúseností, príklady dobrej praxe

 

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ - 19.4.2023

18. 04. 2023

Dňa 19.4.2023 o 9:00 hod. sa va našich priestoroch uskutoční prac.strtnutie koordinátorov prevencie, prípadne odborných zamestnancov pôsobiachi na školách v okrese NMnV.

Program:

1. IP-čko – Internetová poradňa pre mladých - komplexné informácie.
/Mgr.Monika Dianová – psychologička K-áčko a Bc.Michaela Šimorová-K-áčko TN/

2. Aktuálne informácie z oblasti prevencie sociálno-patologických javov.
/Mgr.Jana Klbíková – sociálna pedagogička CPP NMnV./

Pracovné stretnutie odborných zamestnancov škôl - 5.4.2023

31. 03. 2023

Dňa 5.4.2023 o 9:00 hod. sa v priestorch CPP Športová 40, NMnV. bude konať odborné pracovné stretnutie pre šk.psychológov, šk.špeciálnych a sociálnych pedagógov z MŠ a ZŠ okresu

Program stretnutia:

1. "Možnosti stabilizácie a regulácie emócií pri práci s deťmi a adolescentami" - Mgr.Jana Lesajová -psychologička CPP

2. Práca s psychofiziologickými funkciami pomocou biofeedbacku" - Mgr.Petra Gogoláková - školská psychologička a biofeedback terapeutka, spoluzakladateľka a lektorka portálu školskej psychológie.

 

Aktív riaditeľov - 15.3.2023

14. 03. 2023

Dňa 15.3.2023 sa zúčastní p.riaditeľka Mgr.Jana Klbíková aktívu riaditeľov základných škôl v zraiaďovateľskej pôsobnosti obcí. Stretnutie organizuje Spoločný školský úrad Trenčianske Bohuslavice. 

Téma vstupu:

1."Transformácia poradnských zariadení v rok 2023 - podporné úrovne v systéme poradenstva a prevencie"

2. "Dôležitosť a hlavné úlohy ŠPT - školských podporných tímov na škole".

Porada psychológov CPP TN kraja - 14.3.2023

14. 03. 2023

Dňa 14.3.2023 sa naša psychologička Mgr.Jana Lesajová aktívne zúčastnila na pracovnej porade psychológov TN kraja, ktorú organizovalo CPP Trenčín s témou:

"Stabilizačné techniky používané pri práci s deťmi a adolescentmi"

Workshop KP a KV - 7.3.2023

05. 03. 2023

Dňa 7.3.2023 sa v priestoroch CPP v NMnV. uskutoční v spolupráci s VÚDPaP Bratislava workshop, ktorý je určený pre výchovných/kariérových poradcov zo ZŠ a SŠ, prípadne pre aktívnych učiteľov, či odborných zamestnancov v oblasti KV a KP.

Lektorky: PaedDr.Michaela Bubelíniová,PhD koučka a lektorka osobnostného rozvoja

                Mgr.Katarína Mihinová - psychologička a arteterapeutka

Program:

 1. začiatok o 9:00 – koniec 14:30 hod. /prestávka na kávu a obed/
 2. Témy vzdelávania:

 - začlenenie kariérovej výchovy a kariérového poradenstva do bežného vyučovania,

 - začlenenie do predmetov - v prepojení na CMS „Career Management Skills“ - zručnosti pre riadenie kariéry - kariérové poradenstvo späté s celoživotným vzdelávaním a rozvojom

 - stupne podpory a ich aplikácia v rámci spolupráce škola a poradňa

Pracovné stretnutie VP zo ZŠ + predstavitelia SŠ - 2.2.2023

01. 02. 2023

Dňa 2.2.2023 o 8:00 hod. sa v priestorch CPP Športová 40, NMnV. uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ s predstaviteľmi stredných škôl a gymnázií z NMnV. a TN.

Program:

1.Informácie o trhu práce v regióne NMnV a prespektívnych povolaniach na trhu práce /Ing.Hepnerová – Oddelenie AOTPP, Referát poradenstva a vzdelávania/

2.Prezentácia a informácie zástupcov z jednotlivých SOŠ a gymnázií. /Prezentujú zástupcovia jednotlivých SŠ/

3.Diskusia zástupcov SŠ a výchovných/kariérových poradcov + vzájomná výmena skúseností z praxe.

 

Zmena názvu CPPPaP na CPP - 1.1.2023

09. 01. 2023

Naše centrum mení od 1.1.2023 svoj názov

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na CENTRUM PORADENCTVA A PREVENCIE, Športová 40, Nové Mesto nad Váhom

§1

 

(1) Centrum poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť pre:

 

a) deti od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie,

 

b) deti, žiakov a študentov od prijatia na predprimárne vzdelávanie do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie,

 

c) rodičov alebo inú fyzickú osobu než rodiča, ktorá má neplnoleté dieťa podľa písmena a) alebo písmena b) zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej len „zákonný zástupca“),

 

d) zástupcu zariadenia, v ktorom neplnoleté dieťa podľa písmena a) alebo písmena b) vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“),

 

e) poručníka neplnoletého dieťaťa podľa písmena a) alebo písmena b),

 

f) školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti.

 

(2) Centrum poradenstva a prevencie nemôže odmietnuť vykonanie odbornej činnosti, ak ide o:

 

a) dieťa podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), ktoré má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území kraja, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo,

 

b) zákonného zástupcu alebo poručníka neplnoletého dieťaťa podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), ktoré má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území kraja, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo,

 

c) zástupcu zariadenia so sídlom na území kraja, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo,

 

d) osobu podľa odseku 1 písm. f), ktorá je zamestnancom právnickej osoby so sídlom na území kraja, v ktorom má centrum poradenstva a prevencie sídlo.

Seminár pre NIVAM v TN - 12.12.2022

14. 12. 2022

Dňa 12.12.2022 zrealizovali odborní zamestnanci CPPPaP - Mgr.Jana Lesajová a Mgr.Jana Klbíková seminár pre pracoivníkov NIVAM-u Trenčín na tému: "Zvládanie stresu a záťaže". Veľmi pekne ďakujeme za príležitosť podeliť sa s vysoko aktuálnou témou a priniesť aspoň pomocou zážitkových techník trocha uvoľnenia a pokoja do hektického obdobia zamestnancov.

Zvládanie stresu - SOŠ OaS NMnV. - 18.11.2022

18. 11. 2022

Dňa 18.11.2022 naša psychologička Mgr.Jana Lesajová zrealizovala v rámci aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom prezantačno-interaktívny vstup na tému "Zvládanie stresu".

Metodické stretnutie s OZ z CPPPaP Myjava - 4.11.2022

13. 11. 2022

Dňa 4.11.2022 sa v našich priestoroch uskutočnilo 1.metodické stretnutie s odbornými zamestnancami z CPPPaP Myjava. OZ si vzájomne odovzdávali odborné skúsenosti, zdieľali svoje pracovné skúsenosti s využívaním diagnostického nástroja S-O-N-R, príklady dobrej praxe a vzájomná diskusia určite budú veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených.

Stretnutie odborných zamestnancov z MŠ a ZŠ v okrese NMnV. - 27.10.2022

26. 10. 2022

Dňa 27.10.2022 o 8:30 hod. sa v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV. uskutoční pracovné stretnutie odborných zamestnancov z MŠ a ZŠ s nasledovným programom:

1. Aktuálne informácie z oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva /Mgr.Andrea Moravčíková – špeciálna pedagogička  CPPPaP NMnV./

2. „Intervencia pri práci s úzkostnými deťmi a dospievajúcimi“ - /Mgr.Lucia Zelei a Mgr.Gabriela Borotová - psychologičky CPPPaP NMnV./

3. Multidisciplinárny prístup v práci /všetci odborní zamestnanci centra/

4. Vzájomná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe.

5. Diskusia a záver.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ - 13.10.2022

13. 10. 2022

Dňa 13.10.2022 o 8:30 hodsa v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV uskutoční prac.stretnutie výchovných poradcov s nasledovným programom:

8:30 hod. – SŠPU Spojená škola Púchov Mgr.Ján Haššo, zástupca riaditeľa – prezentácia odborov školy /výtvarné spracovanie skla, technik a operátor sklárskej výroby/ + predstavenie spolupráce so sklárňami Květná za prítomnosti generálneho riaditeľa Ing.Mareka Mikláša.

 9:00 hod. – Legislatíva v oblasti IIŽ, odporúčania k vzdelávaniu žiakov so ŠVVP a stav individuálnej integrácie v okrese /Mgr.Andrea Moravčíková-špeciálna pedagogička CPPPaP/

11:00 hod. - Marek Báleš – LEAF Academy, Bratislava – predstavenie možností štúdia

11:30 hod. – Vzájomná výmena skúseností, príklady dobrej praxe.

12:00 hod. - Záver stretnutia

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ - 5.10.2022

03. 10. 2022

Dňa 5.10.2022 o 8:30 hod. sa v proestoroch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV. uskutoční pracovné stretnutie koordinátorov prevencie s nasledovným programom:

1. Aktuálne informácie z oblasti prevencie sociálno-patologických javov. /Mgr.Jana Klbíková – sociálna pedagogička  CPPPaP NMnV./

2. „Intervencia pri práci s úzkostnými deťmi a dospievajúcimi“ - /Mgr.Lucia Zelei a Mgr.Gabriela Borotová - psychologičky CPPPaP NMnV./

3. Vzájomná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe.

4. Diskusia a záver.

Pracovné stretnutie metodikov prevencie v CPPPaP Trenčín - 19.5.2022

19. 05. 2022

Dňa 19.5.2002 - aktívne vystúpila na pracovnom stretnutí metodikov prevencie trenčinskeho kraja v CPPPaP TN so svojim príspevkom IOM "Mýty a fakty o migrácii!" - pani riaditeľka CPPPaP NMnV. Mgr.Jana Klbíková

Školská komisia mesta Nové Mesto nad Váhom

19. 05. 2022

Dňa 28.4.2022 sa aktívne zúčastnila riaditeľka CPPPaP na školskej komisii

Konziliárne stretnutie na ZŠ Tematínska NMnV.

19. 05. 2022

Dňa 5.4.2022 o 13:00 hod. sa uskutočnilo multidisciplinárne stretnutie na ZŠ Tematínska v Novom Meste nad Váhomn za prítomnosti školského podporého tímu (ŠPT), odborných zamestnancov CPPPaP, riaditeľa školy, triednej učiteľky a vychovávateľky z ŠKD

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ v okrese NMnV. - 21.10.2021

19. 10. 2021

Dňa 21.10.2021 o 8:30 hod. - sa uskutoční v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ. Témy pripravených blokov stretnutia budú: 

1 blok - plánované legislatívne zmeny v oblasti IIŽ, odporúčania k vzdelávaniu žiakov so ŠVVP a stav individuálnej integrácie v okrese.

2 blok - výchovné a kariérne poradenstvo v práci VP na škole - Sprievodca školským rokom 2021/22, Termínovník odborných aktivít CPPPaP pre školský rok 2021/2022

3 blok - výmena skúseností, diskuia a záver pracovného stretnutia

Stretnutie odborných zamestnancov z MŠ a ZŠ v okrese NMnV. - 1.10.2021

01. 10. 2021

Dňa 1.10.2021 uskutočnila CPPPaP pracovné stretnutie pre odborných zamestnancov škôl v okrese.Na stretnutí bol odprezentovaný abstrakt zo vzdelávania "Komunikácia s problémovým dieťaťom v škole" - Mgr.Lucia Zelei a zdielané boli odborné informácie zo vzdelávania s PhDr.Norou Gavendovou "Prístup k deťom so špecifickými problémami" - Mgr.Jana Lesajová. V priebehu stretnitia odzneli mnohé podnety a príspevky, ktoré boli obohatením pre prax zúčastnených.

Aktív riaditeľov ZŠ v okrese NMNV - 23.6.2021

24. 06. 2021

Dňa 23.6.2021 - sa pani riaditeľka CPPPaP Mgr.Jana Klbíková zúčastnila so svojím príspevkom na pracovnom aktíve riaditeľov základných škôl, ktorý organizoval Spoločný školský úrad v NMnV. Téma príspevku bola: "Plnenie predprimárneho vzdelávania a podpora multidisciplinárnych tímov na školách", vyzdvihli sme význam vzájomnej spolupráce odborných zamestnancov z CPPPaP, OZ zo škôl a pedagógov pri riešení ťažkostí dieťaťa v školskom prostredí. Riaditeľlia sa aktívne zapájali do diskusie a zodpovedané otázky budú prínosné pre ich pedag.prax.

Seminár pre učiteľky 1.stupňa - 16.6.2021

24. 06. 2021

Dňa 16.6.2021 - odborní zamestnanci zorganizovali v ZŠ Čachtice seminár pre pani učiteľky z 1.stupňa ZŠ. pre odoborných zamestnancov a vedenie školy na tému: "Interpretácia záverov diagnostických vyšetrení z CPPPaP" - Mgr.Jana Lesajová, Mgr.Zuzana Hochel - pychologičky, Mgr.Andrea Moravčíková-špeciálna pedagogička a riaditeľka centra Mgr.Jana Klbíková

On-line pracovné stretnutie koordinátorov prevencie dňa 25.3.2021

24. 03. 2021

Dňa 25.3.2021 o 13:00 hod. sa uskutoční on-line pracovné stretnutie koordnátorov prevencie zo škôl okresu NMnV. Prostredníctvom online stretnutia si chceme vymeniť skúsenosti s dištančným vzdelávaním + predstavíme  preventívno-výchovné aktivity, ktoré je možné realizovať so žiakmi v online priestore.

Súčasťou stretnutia bude tradičná výmena skúseností z praxe :-)

On-line pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ - 18.3.2021

17. 03. 2021

Dňa 18.3.2021 sa o 13-tej hodine uskutoční on-line pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV.

Program bude venovaný aktuálnym otázkam súvisiacim s dištančnou fomou vzdelávania, s podávaním prihlášok na SŠ - Mgr.Jana Klbíková. 

Špeciálna pedagogička Mgr.Moravčíková Andrea bude informovať o aktuálnom stave IIŽ v okrese a poskytne informácie potrebné k asistentom učiteľa.

Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ

16. 03. 2021

Online pracovné stretnutie pre pedagógov z materských škôlokresu NMnV. - 11.3.2021

09. 03. 2021

Dňa 11.3.2021 o 10:30 hod. sa uskutoční on-line pracovné stretnutie pre pedagógov z MŠ v okrese NMnV.

Hlavnou témou budú zmeny týkajúce sa plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v zhľadom k účinnosti novely školského zákona od 1.1.2021. Na stretnutí budú zúčastnení všetci odborní zamestnanci a budú informovať o skutočnostiach, ktoré priniesla novela šk.zákona pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie:

- naďalej sa bude posudzovať školská spôsobilosť dieťaťa, a ak sa zistí, že nie je dostatočná, vydá CPPPaP písomný súhlas s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania,

- zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať, aby bolo na PPV v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 5.rok veku dieťaťa do 31.augusta. K svojej žiadosti musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného CPPPaP a taktiež súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Online pracovné stretnutie odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ okresu NMnV. - 3.3.2021

01. 03. 2021

Dňa 3.3.2021 o 10:00 hod. sa uskutoční online pracovné stretnutie odborných zamestnancov škôl. Stretnutie bude uskutočnené cez webovú aplikáciu Zoom.

V programe budú zaradené témy, ktoré sa týkajú niektorých aspektov psychiky detí, ktoré sú "zatvorené" doma - v súvislosti so súčasnou situáciou a dištančnou výukou.

Rozobrieme si otázky týkajúce sa legislatívnych zmien v oblasti povinného predprimárneho vzdelávania.

Súčasťou stretnutia bude diskusia a výmena informácií z praxe.

Teší sa na Vás kolektív CPPPaP

 

Obnovenie prezenčnej činnosti CPPPaP od 1.2.2021

09. 02. 2021

Milí naši klienti, rodičia, pedagógovia a odborní zamestanci,

aj vzhľadom k pretrvávajúcej epidemiologikej situácii v SR sme tu pre Vás v prezenčnej (osobnej) individuálnej forme práce v našom centre.

Vašu návštevu si však musíte vopred telefonicky, prípadne emailom objednať!

Podmienkou návštevy v našom centre je preukázanie sa negatívnym PCR alebo ANTG testom spravádzajúceho zákonného zástupcu žiaka, taktiež u žiaka II.stupňa ZŠ, či študenta SŠ/VŠ (dieťa do 10 rokov, takýto test nemusí mať).

Naše centrum bude i naďalej pre svojich kientov k dispozícii aj v on-line priestore a pri telefonickom kontakte.

Poradenstvo, konzultácie, krízovú intervenciu môžete využívať formou:

 • píšte nám na e-mail: cpppapnmnv@gmail.com
 • píšte do kontaktného formulára tu na našej web stránke www.cpppapnmv.sk
 • kontaktujte nás cez FB stránku CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
 • volajte na tel.č. 0911 337 902, alebo 0911 486 988

Našim klientom, rodičom i pedagógom, s ktorými spolupracujeme prajeme  veľa zdravia a životného optimizmu do nastávajúcich dní.

Tešíme sa na osobné stretnutie!

Kolektív zamestnancov CPPPaP NMnV.

 

OZNAM

12. 01. 2021

Vážení klienti,

vzhľadom k pretrvávajúcej pandemickej situácii a Rozhodnutiu ministra školstva o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách a prevádzky v školských zariadeniach s účinnosťou od 11. januára 2021, bude naše centrum poskytovať svoju starostlivosť klientom iba v on-line priestore a prostredníctvom telefonického kontaktu.

Naše služby, poradenstvo, konzultácie, krízovú intervenciu môžete využívať formou:

 • píšte nám na mail: cpppapnmnv@gmail.com
 • píšte do kontaktného formulára tu na našej web stránke www.cpppapnmv.sk
 • kontaktujte nás cez FB stránku CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
 • volajte na tel.č. 0911 337 902, alebo 0911 486 988

Sledovať môžete aktuality na našej FB stránke, kde pridávame aktuálne informácie ohľadom možností vzdelávania, či zachovania si psychićkej pohody.

Tešíme sa na opätovné osobné stretnutie!

Kolektív zamestnancov CPPPaP NMnV.

Onilne pracovné stretnutie odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ okresu NMnV. - 16.10.2020

11. 01. 2021

Dňa 16.10.2020 sa usktočnilo online pracovné stretnutie s našimi odbornými zamestnancami pôsobiacimi v MŠ, ZŠ a SŠ - šk.psychológmi, šk.špeciálnym pedagógmi a sociálnym pedagógom. OZ z CPPPaP odprezentovali odborné informácie získané z absolvovaných online školení a webinárov. Následne prebiehala bohatá diskusia a výmena skseností z praxe. Online stretnutie dopadlo na výbornú, ale v závere sgretnutia sme sa všetci zhodli, že už teraz sa tešíme na osobné stretnutie u nás v CPPPaP pri kávičke a dobrom koláčiku :-) 

Psychologická starostlivosť o deti v okrese NMnV.a MY - ÚPSVaR NMnV. - 24.09.2020

11. 01. 2021

Dňa 24.09.2020 sa v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím sa uskutočnilo multidisciplinárne stretnutie odborných zamestnancov a psychológov z okresov NMnV a MY, ktorí poskytujú psychologickú starostlivosť deťom v našom regióne. Naše zariadenie zastupovala p.riaditeľka Mgr.Jana Klbíková a psychologička Mgr.Jana Vaňová. Diskusia priniesla mnoho podnetov pre našu odbornú prax a stretnutie prinieslo nové kontakty na odborníkov

Začiatok školského roka 2020/2021

27. 08. 2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že činnosť nášho centra je supstená od 2.9.2020 v štandardnom režime, od 8:00-15:00 hod., avšak vyšetrenia realizujeme len po vopred telefonickom dohovore.

Realizujeme psychologické a špecialno-pedagogické vyšetrenia, poradenstvo deťom i rodičom, konzultácie pre pedagógov, ale iba vo vopred telefonicky dohodnutom termíne. Čiže stačí sa ozvať na naše telefónne čísla 032/771 45 07, mob.0911 337 902, prípadne riaditeľka mob. 0911 486 988 a dohodnúť si termín vyšetrenia, prípadne konzultíácie.

Ďakujeme za pochopenie!

Obnovenie činnosti CPPPaP od 25.5.2020

25. 05. 2020

Kontakty na psychologickú pomoc v SR

13. 05. 2020

Potrebuješ psychologickú pomoc a podporu?

Kde nájdeš pomoc

Telefónne číslo

On-line poradenstvo

Bližšie info

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie NMnV

032 7714507

0911 337 902

cpppapnmnv@gmail.com

Psychologické, špeciálnopedagogické, sociálnopedagogické poradenstvo a prevencia

Linka detskej istoty

(LDI)

116 111

Linka pre deti a mládež

www.ldi.sk

 www.pomoc.sk

 

 

 potrebujem@pomoc.sk

(18:00 – 22:00)

 

Telefonická linka:

bezplatná pre celé Slovensko,

anonymná,

non-stop,

 

116 000

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané det

Linka dôvery Nezábudka

(Liga za duševné zdravie)

0800 800 566

Online poradňa Ligy za duševné zdravie

pre všetkých ľudí, v kríze nielen pre deti

 

https://www.dusevnezdravie.sk/online-poradna/

Bezplatná na celom území SR,

anonymná,

non stop (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku)

Linka detskej dôvery

0907 401 749

055/234 72 72

odkazy@linkadeti.sk
Chat: www.linkadeti.sk
Skype: (linkadeti)

Linka zameraná na pomoc deťom a dospievajúcim

(pracovné dni od 14:00-20:00 hod)

IPčko

 

poradna@ipcko.sk

www.ipcko.sk

Internetová poradňa pre mladých

(7:00-24:00)

Linka nádeje

055/ 644 11 55

 

Linka určená najmä pre krízové situácie a rodinné problémy

Linka podpory VÚDPaP

0800 864 883

Bezplatná Zelená linka (prac. dni 9:00-18:00)

koronavirus@vudpap.sk

(nonstop)

Linka pre rodičov, deti a pedagogických zamestnancov v čase koronavírusu

03 4488 1649

Pre rodičov, kt. akútne potrebujú psycholog. pomoc (prac. dni 9:30-14:30)

Chuť žiť

 

www.chutzit.sk; chat poradňa

Poradňa pre poruchy príjmu potravy

Poradňa bez bariér

 

www.dobralinka.sk

e-mailová poradňa, chatová poradňa, videoporadenstvo

Pomoc mladým so zdravotným postihnutím

Kontakty na psychologickú pomoc

13. 05. 2020

Násilie a ťažká situácia v rodine

OZ Žena v tiesni – 0907 346 374 ,  0911 346 374  (7:00-19:00).

Rady pre ženy zažívajúce násilie, napríklad ako si poradiť v čase domácej izolácie alebo ako si zostaviť plán úteku.

Krízová linka Aliancie žien Slovenska – 0903 519 550

Poskytuje pomoc obetiam násilia.

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch – 0800 212 212.

Volanie je možné nonstop, linka je bezplatná, poradenstvo poskytujú vyškolené pracovníčky – psychologičky.

Rodičovská Linky detskej istoty - 116 111.

Linka pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa, pomáha nájsť odpovede na širokú škálu otázok, ale i problémov – výchovných, adaptačných, vzdelávacích, osobnostných a vzťahových (v stredu od 13:30 – 19:30 hod).

Sociálno-právna poradňa Linky detskej istoty - 116 111.

Linka pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa (štvrtok a sobotu od 13:30 – 19:30 hod).

Posudzovanie školskej spôsobilosti

16. 04. 2020

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

27. 03. 2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zápis do prvých ročníkov prebehne na základných školách tento rok za iných okolností ako obvykle.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR ministra Branislava Gröhlinga pod číslom: 2020/10610:1-A1030, v ktorom sa v bode 2. týkajú informácie zápisov detí, je potrebné rešpektovať uvedené odporúčania: zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:

2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020

2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu nielen na školách, ale aj v poradenských zariadeniach, nebudú realizované t.č. ani vyšetrenia školskej zrelosti v CPPPaP do skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na webe našej CPPPaP v časti DOKUMENTY - PRE UČITEĽOV - Dokumenty na stiahnutie, ale aj v časti PRE RODIČOV je uverejnený Dotazník pre rodičov budúcich prvákov, prostredníctvom vyplneného dotazníka má škola možnosť získať určité dôležité informácie o prijímanom dieťati. V dotazníku má rodič odpovedať na jednoduché otázky, ktoré sa týkajú školskej pripravenosti, osobnostnej, pracovnej i emocionálnej zrelosti jeho dieťaťa. Škola môže zaslať dotazník rodičom elektronicky, resp. ho vyplniť spolu so zákonným zástupcom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Riaditeľ školy sa môže rozhodnúť, či dotazník použije, alebo nie. Je to len pomôcka, kým nebude vydané nejaké ďalšie konkrétne odporúčanie, resp. usmernenie, týkajúce sa realizácie zápisov do 1.roč.

V prípade zistenia závažnejších zdravotných dôvodov či iných výrazných nedostatkov (napr. v reči, v správaní, v grafomotorike a pod.), je vhodné zvážiť priatie dieťaťa do školy alebo navrhnúť odklad školskej dochádzky o 1rok. U žiakov, ktorí už majú diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, doloží zákonný zástupca vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy (najneskôr do 15. júna 2020).

OZNAM

13. 03. 2020

Vážení klienti,

na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v našom štáte, usmernení ministerky školstva SR ohľadom činností škôl a školských zariadení a na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a hlavného hygienika SR o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje CPPPaP Nové Mesto nad Váhom svoju činnosť od 16.marca do 27.marca 2020 vrátane.

Ďakujeme našim klientom za pochopenie!

Exkurzia do LVS Poľný Kesov - 5.3.2020

06. 03. 2020

Dňa 5.3.2020 - exkurzia do Liečebno výchovného sanatória v Poľnom Kesove - Mgr.Jana Klbíková, sociálny pedagóg

DEPISTÁŽ školskej pripravenosti - ferbruár - marec 2020

17. 02. 2020

V mesiacoch február - marec 2020 odborné pracovníčky CPPPaP realizujú na materských školách okresu Nové Mesto nad Váhom depistáž školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ.

Milí rodičia! 

Ponúkame Vám možnosť depistáže školskej spôsobilosti u predškolákov.

Depistážne vyšetrenie je krátke, orientačné posúdenie spôsobilosti pre školu a slúži na prípadné podchytenie detí, ktoré vykazujú predbežne znaky oslabenia  vývinu z hľadiska očakávaného zaškolenia v základnej škole. Rodičia detí budú následne oboznámení s výsledkami i odporúčaniami  k rozvoju školských zručností. 

Aktivitu realizujeme v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2019/20.

Stretnutie VP, zástupcov SŠ a zástupcu ÚP NMnV. - 6.2.2020

17. 02. 2020

Dňa 6.2.2020 sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a zástupcov jednotlivých SŠ v okrese NMnV.

PROGRAM:

 1. Vývoj nezamestnanosti v okrese Nové Mesto nad Váhom s ohľadom na absolventov SŠ; aktuálna uplatniteľnosť profesií  na trhu práce v regióne a absentujúce pracovné pozície v NMnV. /Ing.Hepnerová - zástupca Úradu práce sociálnych vecí a rodiny NMnV./
 1. Prezentácia a informácie zástupcov z jednotlivých SOŠ a gymnázií.
 2. Diskusia zástupcov SŠ a výchovných poradcov.
 3. NP Štandardy a multidisciplinárny prístup v starostlivosti o deti a rodinu v prostredí škôl a školských zariadení. /PhDr.Tatiana Ďurkovičová-VÚDPaP Bratislava -Regionálne projektové centrum Trenčín/
 4. Výmena poznatkov z praxe a záver.

Vzdelávací seminár pre učiteľky MŠ - 21.11.2019

21. 11. 2019

Dňa 21.11.2019 realizuje CPPPaP NMnV. v čase od 9:00 hod. - 13:00 hod. vzdelávací seminár na tému: "Úvod do problematiky senzorickej integrácie", ktorého lektorkou je Mgr.Soňa Pekarovičová.

Účastníci seminára si odnesú:

- zoznam varovných signálov, ktoré si môžu všimnúť na deťoch, s ktorými pracujú učiteky v MŠ,

- zažijú a porozumejú ako telesné vnímanie ovplyvňuje proces učenia sa a pozornosť v školskom kolektíve

- dozvedia sa stratégie na vybrané poruchy a na príkladoch z praxe aj spôsob aké stratégie sa dajú využiť pri špeciálno-pedagogickej intervencii.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie 29.10.2019

25. 10. 2019

 • Dňa 29.10.2019 o 8:30 sa v priestoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie koordinátorom prevencie, s nasledovným programom:
 • 1.      8:30h. - Aktuálne informácie z oblasti prevencie sociálno-patologických javov. /Mgr.Jana      Klbíková – CPPPaP NMnV./
 • 2.      9:00 h. - Reportáž zo školenia s PhDr. Janom Svobodom s témou „Detská agresivita- kam to  môže zájsť“- /Mgr.Jana Lesajová - psychológ CPPPaP NMnV./
 • 3.      10:00 h. - Rozhovor a prezentáciu filmu Kto je ďalší? - so scenáristom a režisérom filmu /Mgr.Miroslavom Drobným/ -  projekt vznikol za účelom zvýšenia povedomia o problematike ochrany osobných údajov pre žiakov ZŠ a SŠ. Cieľom tohto projektu je zároveň zásadným spôsobom znížiť výskyt kyberšikany, online narcizmu, prípadov sexuálneho zneužívania, či ťažkých úrazov alebo úmrtí mladých ľudí. /Film sa stal najnavštevovanejším školským filmom na Slovensku za posledných viac ako 20 r./

 

Stretnutie odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ - 24.10.2019

24. 10. 2019

Dńa 24.10.2019 - organizuje CPPPaP v NMnV.pracovné stretnutie odborných zamestnancov z MŠ, ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Cieľom stretnutia je vzájomná výmena skúseností z praxe. 

Program:

 1. Privítanie a otvorenie pracovného stretnutia
 2. Aktuality z odborných seminárov, reportáž zo školenia s PhDr. Janom Svobodom s témou „Detská agresivita- kam to  môže zájsť.“
 3. Aktuálne informácie pre školských špeciálnych pedagógov
 4. Diskusia

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 17.10.2019

01. 10. 2019

Dňa 17.10.2019 o 8:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP NMnV.uskutoční prac.stretnutie vých. poradcov s nasledovným programom:

 1. Stav individuálnej integrácie žiakov na ZŠ a SŠ v okrese.  /Mgr.Andrea Moravčíková – špeciálny pedagóg CPPPaP Nové Mesto nV./
 2. Novinky v oblasti vysokoškolského štúdia - predstavenie nového študijného programu  Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave: Manažment kvality, pre absolventov SŠ/ doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. , doc. Ing. Katarína Stachová, PhD./
 3. Ponuka aktivít CPPPaP pre šk.rok 2019/20, spolupráca VP + odborných zamestnancov CPPPaP - /Mgr.Jana Klbíková-soc.pedagóg/

Vzdelávanie - Spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov - 31.5. - 1.6.2019

30. 05. 2019

V dňoch 31.5.-1.6.2019 sa v priestoroch CPPPaP uskutoční kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ v okrese NMnV. Vzdelávanie sa uskutočňuje v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým". Lektorkou bude Mgr.Jela Košútová a gestorom vzdelávania je MPC Bratislava-regionálne pracovisko Prešov. Cieľom vzdelávania je zvýšiť kompetencie PZ a OZ v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 30.5.2019

28. 05. 2019

Dńa 30.5.2019 o 9:00 hod.v priestoroch CPPPaP sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ okresu NMnV. Hlavným podbm programu bude predstavenie Duálneho systému vzdelávania - Dual point Trenčín (Ing.Richard Hančin PhD. a Mgr.Lucia Kurinová) - aktuálna ponuka učebných miest pre nadchádzajúci školský rok. Ďalej sa budeme v diskusii venovať dodatku č.3, zaraďovaniu špecifických predmetov do vzdelávania na ZŠ-Mgr.Andrea Moravčíková a aktuálnym otázkam vých. poradenstva-Mgr.Klbíková

Stretnutie odborných zamestnancov MŠ,ZŠ a SŠ - 2.5.2019

30. 04. 2019

Dňa 2.5.2019 sa v našom CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informácie poskytnuté na prac.stretnutí sa budú týkať možností vzdelávania OZ v školstve (Mgr.Klbíková-riaditeľka) ako aj sprostredkovanie informácií z pracovného stretnutia špeciálnych pedagógov v Trenčíne (Mgr.Moravíková-špeciálny pedagóg CPPPaP). Ďalej budeme riešiť praktické otázky, s ktorými sa OZ stretávajú priamo na školách (Mgr.Vaňová a Mgr.Hochel-psychologičky CPPPaP).

Konferencia - Mesto bez kriminality - 1.3.2019

05. 03. 2019

Dňa 1.3.2019 sa konala v Starej Turej celomestská konferencia Mesto bez kriminality, kde mala za našu CPPPaP aktívnu účasť Mgr.Jana Klbíková-riaditeľka centra, na tému: "Sociálne príčiny kriminality detí a mládeže". Na konferencii vystúpili i iní účastníci, ktorí svojími odbornými príspevkami obohatili úroveń tejto 1.konferencie. Účastníkmi konferencie boli žiaci ZŠ, študenti SOŠ ako aj pracovníci z mestského úradu, ÚPSVaRu, školy, materskej školy a mestskej polície.

Stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ - 12.2.2019

08. 02. 2019

Dňa 12.2.2019 o 8:00 hdo. sa v priestoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v okrese. Témou stretnutia bude novelizácia zákona č.305/2005 Z.z. a aktuálne informácie z oblasti sociálno-právnej ochrany a kurately.

Stretnutie VP a zástupcov SŠ- 7.2.2019

04. 02. 2019

Dňa 7.2.2019 o 8:00 hod. sa bude v priestoroch CPPPaP konať pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ s predstaviteľmi GYM., SŠ a SOŠ v okrese NMnV. a priľahlom (spádovom) regióne TN a PN. Predstavitelia jednotlivých SŠ majú možnosť odprezentovať svoju školu, študijné, učebné odbory a podmienky prijímacieho pokračovania na šk.rok 2019/20

 

Vzdelávanie pedagóg MŠ a ZŠ - 28.11.2018

27. 11. 2018

CPPPaP v NMnV. v spolupráci so Školským úradom Považany uskutoční  dňa 28.11.2018 celookresné vzdelávanie pre učitelieky I.stupňa ZŠ a MŠ, na tému: "Riešenie problematiky školskej zrelosti" - Mgr.Lenka Matiašová (psychologička). Vzdelávanie sa uskutoční v priestoroch Domu štátnej správy, Hviezdoslavova ul.36 v NMnV. (zasadačka), so začiatkom o 9:00 hod.

Pracovné stretnutie šk.psychológov a šk.špeciálnych pedagógov -24.10.2018

22. 10. 2018

Dňa 24.10.2018 o 8:30 hod. sa v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV. uskutoční metodické stretnutie odborných zamestnancov z MŠ, ZŠ a SŠ okresu NMnV. 

Program stretnutia: 1. Aktuálne informácie pre školskú prax - odborné a metodické /OZ CPPPaP NMnV./

                             2. Prezentácia programu pre výuku anglického jazyka - /Mgr.Adamcová Katarína, Imo /

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 11.10.2018

09. 10. 2018

Dńa 11.10.2018 sa uskutoční v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.40, pracovné stretnutie výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Hlavnú tému "Aktuálne otázky vzdelávania žiakov so ŠVVP" príde odprezentovať a s pedagógom odpovedať na ich otázky Mgr.Jarmila Rajnincová, metodička OÚ odboru školstva v Trenčíne. Ďalej nás bude Mgr.Moravčíková Andrea, špeciálny pedagóg v CPPPaP informovať o "stave IIŽ na ZŠ a SŠ v našom okrese". Na stretnutie prídu i zástupcovia Súkromnej umeleckej školy a konzervatória v Topoľčanoch a prinesú informácie o možnostiach štúdia.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie 18.9.2018

27. 09. 2018

Dňa 18.9.2018 zorganizovala CPPPaP NMnV. v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození z Bratislavy jednoďnový seminár "Romantické násilie". Lektormi stretnutia boli Andrej Návojský a Karin Andrášiková. Koordinátori prevencie zo ZŠ a SŠ nášho okresu + odborní zamestnanci z CPPPaP (spolu 25 účastníkov) si mohli zažiť praktické aktivity a zároveň im bola predstavená celá metodická príručka, ktorú na konci seminára dostali. Každý účastník/čka si mohol takisto odniesť cca 5 - 6 kníh Romantické násilie do školskej knižnice. Stretnutie sa nieslo v príjemnej pracovnej atmosfére a účastníci vyjadrili poďakovanie za možnosť zažiť takúto tému na vlastnej "koži".

Exkurzia do LVS v BA - 13.6.2018

14. 06. 2018

Dňa 13.6.2018 uskutočnili odborní zamestnanci (psychológovia + sociálny pedagóg) exkurziu do Liečebno-výchovného sanatória na Hrdličkovej ul. v Bratislve. Zariadenie poskytuje odbornú pomoc a podporu klientom/chlapcom, žiakom 2.stupňa ZŠ, ktorí majú ADHD, ADD, poruchy učenia, prípadne poruchy emocionálneho a sociálneho vývinu.

Vzdelávacia aktivita pre výchovných poradcov zo ZŠ, SŠ a odborných zamestnancov - 6.6.2018

31. 05. 2018

Dňa 6.6.2018 sa v pristoroch CPPPaP NMnV. uskutoční vzdelávacia aktivita pre výchovných poradcov a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ na tému: "Extrémizmus a rasizmus v kontexte ľudských práv". Lektormi aktivity budú Mgr.Michal Horváth a Mgr.Tomáš Földes z Národného strediska pre ľudské práva v Bratislave. 

Vzdelávacia aktivita pre koordinátorov prevencie a odborných zamestnancov zo ZŠ, SŠ - 30.5.2018

22. 05. 2018

Dňa 30.5.2018 sa uskutoční v CPPPaP vzdelávacia aktivita pre koordinátorov prevencie na tému: "Kyberšikana v školskom prostredí". Lektormi aktivity budú Mgr.Michal Horváth zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave a asistentka z Trnavskej univerzity - psychologička Mgr.Jana Vindišová PhD.

Stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ - 27.3.2018

21. 03. 2018

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie sa uskutoční v priestoroch CPPPaP dňa 27.3.2018 o 8:00 hod. Hlavnou témou stretnutia bude: "Podpora ochrany detí pred násilím" - PhDr.Martina Koreňová - koordinátorka ochrany detí pre násilím ÚPSVaR NMnV. Cieľom stretnutia je zoznámenie účastníkov so syndrómom CAN, možnosti prevencie, identifikácia a intervencie v školskom prostredí.

Stretnutie odborných zamestnancov MŠ,ZŠ a SŠ - 9.3.2018

08. 03. 2018

V priestoroch CPPPaP sa dňa 9.3.2018 o 8:30 hod. uskutoční pracovné stretnutie odborných zamestnancov (školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov) pôsobiacich na školách v okrese. Téma stretnutia bude: "Informácie o možnostiach spolupráce školy a sociálno–právneho oddelenia ÚPSVaR, kompetencie a oblasti možnej spolupráce"- Mgr.Igor Malatín - ÚPSVaR NMnV. Súčasťou stretnutia je vždy otvorená diskusia o situáciách zo školského prostredia a možnostiach ich riešenia.

Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a MŠ v okrese NMnV. -7.3.2018

08. 03. 2018

Dňa 7.3.2018 sa Mgr.Jana Klbíková a Mgr.Jana Lesajová zúčastnili pracovného stretnutia organizovaného Spoločným školským úradom v Novom Meste nad Váhom pre riaditeľov ZŠ a MŠ v okrese. Odprezentovali tému: "Šikana v škole". Legislatívne normy, námety, možnosti a odporúčania pri riešení šikanovania v školskom prostredí sa rozobrali v odbornej diskusii po ukončení prezentácie témy.

Pracovné stretnutie VP+ predstaviteľov SŠ -1.2.2018

29. 01. 2018

Dňa 1.2.2018 sa uskutoční v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ so zástupcami GYM., SOŠ a SPŠ v okrese NMnV. a priľahlom regióne. Okrem iného na stretnutí získajú výchovní poradcovia prehľad počtu absolventov evidovaných na úrade práce a aktuálnu uplatniteľnosť na trhu práce v regióne. Predstavitelia jednotlivých SŠ majú možnosť odprezentovať svoju školu, študijné, učebné odbory a podmienky prijímacieho pokračovania na šk.rok 2018/19

Odborný seminár pre učiteľky materských škôl - 27.11.2017

24. 11. 2017

Dňa 27.11.22017 sa v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.č.40 v NMnV. uskutoční odborný seminár pod vedením lektorky Mgr. et. Mgr. Viery Lutherovej - „Zvládanie konfliktov a agresívneho správania vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach“, ktorý je určený pre pedagogických zamestnancov materských škôl. Začiatok stretnutia bude o 9:00 hod.

Exkurzia pre výchovných poradcov - firmy poskytujúce duálne vzdelávanie 23.11.2017

20. 11. 2017

CPPPaP v NMnV. v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou komorou so sídlom v BA a firmami regiónu NMnV. zorganizovali dňa 23.11.2017 pre výchovných poradcov ZŠ odbornú exkurziu spojenú s workshopom. Cieľom exkurzie bolo priblížiť možnosti duálneho vzdelávania v regióne - navštívili sme firmy Askoll-Potvorice, Wacuumschmelze-Horná Streda a Manz NMnV.

 

Stretnutie Koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ 15.11.2017

07. 11. 2017

Dňa 15.11.2017 sa o 8:00 hod. uskutoční pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Hlavná téma stretnutia ja: "Stres a jeho prejavy v každodennom živote" - Mgr.Jana Vaňová a Mgr.Lenka Matiášová, psychologičky CPPPaP NMnV.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov 5.10.2017

29. 09. 2017

Dňa 5.10.2017 sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ v priestoroch CPPPaP. Hlavná téma: "Aktuálne informácie týkajúce sa legislatívy vzdelávania žiakov zdravotne znevýhodnených" (Mgr.Moravčíková) a v druhej časti programu bude prezentácia a braimstorming k téme duálneho vzdelávania (Mgr.Chlapík)

Krízová intervencia na školách

23. 08. 2017

8.- 9. 5. 2017  - Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov sa v priestoroch CPPPaP Nové Mesto nad Váhom uskutočnilo kreditové vzdelávanie.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie dňa 16.5.2017

11. 05. 2017

CPPPaP dňa 16.5.2017 uskutoční vo svojich priestoroch pracovné stretnutie pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ pri príležitosti 20.výročia vzniku poradne v NMnV. Témou stretnutia bude vzájomná spolupráca a predstavenie "Psychologickej starostlivosti " poskytovanej centrom "Prevencie sociálno-patologických javov".

Sponzorstvo

02. 04. 2017

Pracovné stretnutia, ktoré zorganizovala CPPPaP v dňoch 29.-31.3.2017 pri príležitosti 20.výročia vzniku CPPPaP, by sa nevydarili tak dobre ako sa vydarili, keby sme nemali sponzorské príspevky od ľudí, ktorí prispeli k tomu, aby sa u nás pozvaní hostia cítili dobre a občerstvili sa.... medzi našich hlavných sponzorov patrí:

TRADE TISING s.r.o. Piešťany - tlač pozvánok, Jozef Mišovic - finančný sponzorský príspevok, pani Soňa Kukanová, Nové Mesto nad Váhom - občerstvenie - studené misy a chlebíčky, Pekáreň Bzince pod Javorinou - koláče a chlieb, Cukrárenská výroba - Mgr.Zuzka Masárová - drobné suché a slané pečivo.

Všetkým sponzorom patrí naše veľké ĎAKUJEM!!!

PS: V nemalej miere majú na prípravách a hladkom priebehu osláv 20.výročia zásluhu všetky pracovníčky centra! Vynikajúce koláčiky boli v ich réžii :-)

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20.výročia vzniku CPPPaP v Novom Meste nad Váhom dňa 31.3.2017

30. 03. 2017

Dňa 31.3.2017 privítajú zamestnanci CPPPaP vo svojich priestoroch na Športovej ul.40 v Novom Meste nad Váhom pri príležitosti 20.výročia založenia poradne prednostu OÚ v TN, zástupcov zriaďovateľa z OÚ odboru školstva v TN, predstaviteľov mesta NMnV., odboru školstva, spoločného školského úradu, zástupcov ÚPSVaR-u a ostatných spoluprcujúcich organizácií. Cieľom stretnutia je prehĺbiť spoluprácu a upevniť vzťahy so spolupracujími organizáciami.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 30.3.2017

30. 03. 2017

CPPPaP dňa 30.3.2017 privítalo vo svojich priestoroch výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ pri príležitosti 20.výročia vzniku poradne v NMnV. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca a predstavenie "Psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti poskytovanej centrom" (psychologičky a špeciálna pedagogička) a "Výchovné poradenstvo a prevencia sociálno-patologických javova" (sociálny pedagóg).

Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ dňa 29.3.2017

30. 03. 2017

CPPPaP dňa 29.3.2017 privítalo vo svojich priestoroch pri príležitosti 20.výročia založenia riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ a pripravilo pre nich odborný program, ktorého témou bola: "Psychologická a špeciálno-pedagogická starostlivosť poskytovaná centrom" (psychologičky a špeciálna-pedagogiščka centra) a "Výchovné poradenstvo a prevencia sociálno-patologických javov" (sociálny pedagóg)

Pracovné stretnutie odborných zamestnancov SCŠPP a CPPPaP dňa 28.3.2017

26. 03. 2017

V CPPPaP sa dňa 28.3.2017 o 8:30 h. uskutoční pracovné stretnutie odborných zamestnancov Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva NMnV. a pracovníkov CPPPaP NMnV. Téma: "Výmena skúseností a poznatkov z praxe". 

Pracovné stretnutie školských psychológov a školských špec.pedagégov dňa 17.3.2017

20. 03. 2017

Dňa 17.3.2017 sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo slávnostné pracovné stretnutie odborných zamestnancov ZŠ a SŠ pri príležitosti 20.výročia vzniku CPPPaP v Novom Meste nV. Témou stretnutia boli aktuálne informácie z oblasti psychologickej a špeciálno-pedagogickej spolupráce. Ďalším bodom stretnutia bolo sledovanie a analýza filmu Experiment - Philip Zimbardo.

Pracovné stretnutie VP+ predstaviteľov SŠ 9.2.2017

07. 02. 2017

Dňa 9.2.2017 uskutoční CPPPaP v spolupráci s ÚPSVaR-odbor zamestnanosti pracovné stretnutie pre výchovných poradcov zo ZŠ a predstaviteľov SŠ + zamestnávateľov v regióne NMnV. Stretnutie sa uskutoční v Dome štátnej správy na Hviezdoslavovej ul.36 (veľká zasadačka v suteréne) v NMnV.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie 27.1.2017

25. 01. 2017

Dňa 27.1.2017 sa v priestorch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV. uskutoční seminár pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese na tému: "Predchádzanie extrémizmu a radikalizmu" - tému odprednáša mjr.Mgr.Peter Evinic z Prezídia PZ v Bratislave.

Kurz práce s terapeutickými kartami 26.11.2016

06. 12. 2016

CPPPaP zorganizovala vo svojich priestoroch dňa 26.11.2016 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami pod vedením lektorky Mgr.Márie Anyalaiovej PhD. Obsahom kurzu bolo oboznámenie sa so spôsobmi využitia terapeutických kariet Cope, More emócí, Karty s príbehmi a Mythos pri práci s deťmi a dospelými, úvod do teórie traumy a krízy, copingové stratégie BASIC Ph.

Stretnutie šk.psychológov a šk.špeciálnych pedagógov 25.11.2016

06. 12. 2016

Dňa 25.11.2016 sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie odborných zamestnancov ZŠ a SŠ (školských psychológov + šk.špeciálnych pedagógov) v okrese NMnV. Témou stretnutia boli aktuálne otázky, ktoré sa týkajú odbornej práce v školách a ďalej informácie z Konferencie - "Pozitívna edukácia v našich školách" a taktiež zazneli informácie z porady psycholóvv v Trenčíne.

Koordinátori prevencie 25.10.2016

21. 10. 2016

CPPPaP zorganizuje pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ dňa 25.10.2016 o 8:00 hod. v priestoroch CPPPaP na tému: "Zámerné sebapoškodzovanie u adolescentov".

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 6.10.2016

10. 10. 2016

Dňa 6.10.2016 sa v CPPPaP NMnV. konalo pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ. Hlavnou témou stretnutia bola "IIŽ žiakov so ŠVVP na ZŠ a SŠ"- Mgr.Jarmila Rajnincová OÚ odbor školstva v Trenčíne.

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 2.6.2016

01. 06. 2016

Výchovní poradcovia zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. budú mať dňa 2.6.2016 od 8:00 hod.pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou:"Nový model sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately" a rozšírenie kompetencií oddelenia SPODaSK NMnV.

Ďaľšou podtémou je:"Dieťa zo sociálnehe znevýhodneného prostredia".

Koordinátori prevencie 17.5.2016

18. 05. 2016

CPPPaP v NMnV. pripravilo dňa 17.5.2016 pracovné stretnutie pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ, ktorého hlavnou témou bolo: "Subkultúry súčasnej mládeže a ich vzťah k sociálno-patologickým javom".

Ďaľšou podtémou bol abstrakt z príspevku Mgr.Viery Lutherovej - Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktu v školskom prostredí.

Stretnutie školských psychológov a školských špec.pedagógov dňa 6.5.2016

03. 05. 2016

Dňa 6.5.2016 o 8:00 hod.sa uskutoční pracovné stretnutie šk.psychológov a školských špeciálnych pedagógov s odbornými zamestnancami CPPPaP v NMnV. Téma stretnutia:1.Deti zo SZP v zmysle zmeny § 107 zákona č.245/2008 Z:z.v znení neskorších predpisov. 2.Posúdenie školskej spôsobilosti u detí. 3. Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktu v školskom prostredí - dynamika konfliktu a praktické skúsenosti.

Stretnutie VP+SŠ+ÚPSVaR

28. 01. 2016

Dňa 4.2.2016 o 8:00 hod.sa v prietoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ, zástupcov stredných škôl v regióne NMnV.a predstaviteľov ÚPSVaR NMnV.

Koordinátori prevencie 15.12.2015

28. 01. 2016

Stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ sa uskutočnilo dňa 15.12.2015 o 8:00 hod.v priestoroch CPPPaP. Témou stretnutia bola realizácia II.časti tréningu v prevencii OsĽ - zážitkové učenie.

Koordinátori prevencie - 3.11.2015

30. 10. 2015

V priestoroch CPPPaP Športová 40 v NMnV. sa dňa 3.11.2015 uskutoční pracovné stretnutie pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ. Témou stretnutia je:"Prevencia obchodovanie s ľuďmi" - lektorsky zabezpečuje Mgr.Lesajová a Mgr.Klbíková z CPPPaP.

Pracovná porada pre výchovných poradcov

14. 10. 2015

Dňa 1.10.2015 sa v priestoroch CPPPaP na Športovej 40 v NMnV.o 8:00 hod. uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ na tému: \\\"Stav individuálnej integrácie v okrese NMnv. a jej uplatňovanie v zmysle platnej legiskatív.\\\"

Odborné stretnutie pre šk.psych,šk.špec.a soc.pg + učiteľov 1.stupňa ZŠ

06. 05. 2015

CPPPaP organizuje dňa 7.5.2015 pracovné stretnutie pre šk.psychológov, šk.špec.a soc.pedagógov. Súčasťou tohoto stretnuia je i odborná prednáška pre učiteľov 1.stupňa ZŠ na tému \\\"Vplyv narušenej komunikačnej schopnosti na školskú úspešnosť dieťaťa\\\" - Mgr.Bednárová, klinický logopéd.

Koordinátori prevencie 28.4.2015

27. 04. 2015

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie 28.4.2015 o 8:00 hod. - \"Riziká straty súkromia v prostredí internetu\"- poznatky z praxe súdneho znalca z oblasti elektrotechniky, v priestoroch CPPPaP, Športová ul.40, NMnV.

Koordinátori prevencie-prac.stretnutie

14. 01. 2015

Dňa 3.12.2014 sa uskutočnilo v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMNV. Hlavná téma:"Duševné zdravie"

Vzdelávanie výchovných poradcov ZŠ v interpretácii výsledkov COMDI - 2.blok

24. 11. 2014

Dňa 25.11.2014 sa uskutoční v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV.2.blok vzdelávania-Interpretácia grafických výsledkov profesijnej diagnostiky COMDI využívanej pre žiakov končiacich ZŠ. Školenie sa koná od 8:00 hod - 16:00 hod.

Pracovné šk.psychológov,šk.špec.pedagógov a soc.pedagógov

24. 11. 2014

CPPPaP uskutočnila dňa 21.11.2014 pracovné stretnutie pre školských psychológov, školských špec.pedagógov a sociálnych pedagógo. Na tomto stretnutí sa zrealizovala ukážka nových metodiky, ktoré sme obdržali v rámci NP VÚDPaP BA /Mangol a COMDI/. V závere stretnutia bola živá diskusia a výmena skúseností.

Vzdelávanie VP v metodike COMDI - 1.blok

24. 11. 2014

Dňa 28.10.2014 sa uskutočnil 1.blok vzdelávania výchovných poradcov základných škôl v používaní diagnostickej metodiky COMDI - profesijná diagnostika žiakov. Školenie sa realizovalo v UčKv ZŠ na ul.kapt.Nálepku v NMnV. od 8:00 hod.-16:00h.

Vzdelávanie výchovných poradcov v metodike COMDI - 1.blok

24. 11. 2014

Dňa 21.10.2014 sa uskutočnil 1.blok vzdelávania výchovných poradcov základných škôl v používaní diagnostickej metodiky COMDI - profesijná diagnostika žiakov. Školenie sa realizovalo v UčKv ZŠ na ul.kapt.Nálepku v NMnV. od 8:00 hod.-16:00h.

Prac.stretnutie vých.poradcov ZŠ a SŠ

22. 09. 2014

Dňa 25.9.2014 o 8:00 hod.sa v priestorch CPPPaP NMnV. uskutoční prac.stretnutie VP zo ZŠ a SŠ. Hlavná téma: Aktuálny stav individuálnej integrácie na školách a Zapojenosť škôl do EÚ projektu VÚDPaP.

Prac.stretnutei šk.psychológov a šk.špec.pedagógov

21. 03. 2014

Na 28.3.2014 je plánované pracovné stretnutie pre školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov z okresu NMNV.v priestoroch CPPPaP na Športovej 40. Všetci sú srdečne vítaní a tešíme sa na výmenu odborných a praktických skúseností.

Stretnutie VP, zástupcov SŠ a pracovníkov ÚP

21. 03. 2014

Dňa 30.1.2014 zorganizovalo naše CPPPaP pracovné stretnutie výchovných poradcov, predstaviteľov stredných škôl v našom regióne a zástupcu ÚPSVaR.v NMnV. Prezentácia stredných škôl umožnila VP zorientovať sa o možnostia a ponúkaných odboroch na SŠ a ďalej boli poskytnuté inromácie a výstupy zo štatistík ÚP o uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

Stretnutie pedagógov zo ZŠ a SŠ

03. 12. 2013

Stretnutie koordinátorov prevencie a výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ na workshope "Homofóbia na školách", ktoré organizuje naša CPPPaP dňa 5.12.2013 od 10:00 - 13:00 hod. Lektorsky ho povedú pracovníčky z Qcentra v Bratislave.

Koordinátori prevencie - 22.10.2013

21. 10. 2013

CPPPaP dňa 22.10.2013 o 8:00 hod. uskutoční pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Téma stretnutia bude: " Násilie páchané na deťoch a dospievajúcich".

Výchovní poradcovia zo ZŠ a SŠ

30. 09. 2013

Dňa 3.10.2013 o 8:00hod. sa v priestoroch CPPPaP NMnV. uskutoční pracovné stretnutie VP zo ZŠ a SŠ. Na stretnutí odznejú dve témy: "Individuálna integrácia žiakov-aktuálny stav v okrese NMnV." a "Asociácia výchovných poradcov" - jej princípy a fungovanie.

Stretnutie školských psychológov a školských špec.pedagógov

23. 05. 2013

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch CPPPaP dňa 31.5.2013.

Exkurzia do Reedukačného ústavu v Hlohovci

23. 05. 2013

Dňa 13.5.2013 uskutočnila CPPPaP v NMnV. exkurziu pre koordinátorov prevencie a výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ do Reedukačného zariadenia pre mládež v Hlohovci.

Stretnutie koordinátorov

18. 04. 2013

Dňa 19.4.2013 o 8:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutei koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Téma stretnutia: "Látkové a nelátkové závislosti"

Stretnutie VP so zástupcami SŠ

22. 01. 2013

24.1.2013 - sa v priestoroch úradu práce uskutoční prac.stretnutie VP so zaástupcami SŠ okresu NMnV., TN a PN. téma stretnutia: "Prezentácia SŠ v okrese i mimo neho o možnostiach štúdia".

Koordinátori prevencie zo ZŠ a SŠ

22. 01. 2013

23.10.2012 - sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo prac.stretnutie KP. Téma stretnutia: "Zhubné kulty a sekty"

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ

22. 01. 2013

4.10.2012 - sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo prac.stretnutie VP. Téma: "Individuálna integrácia žiakov a jej stav v okrese-problémy, skúsenosti..."

Prac.stretnutie šk.psych.,šk.špec.pg. a šk.soc.pg.

31. 07. 2012

Dňa 7.6.2012 sa uskutočnilo v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie školských psychológov, školských špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí pôsobia na ZŠ a SŠ v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Exkurzia do Resocializačného zariadenia v Koši

31. 07. 2012

Dňa 15.5.2012 zorganizovala CPPPaP exkurziu pre koordinátorov prevencie zo ZŠ, SŠ a odborných pracovníkov CPPPaP exkurziu do Resocializačného zariadenia PROVITAL-dom života bez drog v Koši.

Stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ

31. 07. 2012

Dňa 25.4.2012 sa uskutočnilo v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ. Téma stretnutia: "Pedagóg a jeho komunikácia s rodičom žiaka" - PaedDr.J.Škodová

Pracovné stretnutie vých.poradcov ZŠ a SŠ

14. 02. 2012

Stretnutie výchovných poradcov sa uskutoční 23.2.2012 o 9:00hod. v priestoroch CPPPaP V NMnV. Téma stretnutia bude: "Inovačné tendencie v edukačnom procese" - prof.PhDr.Erich Petlák, PhD.

Praconé stretnutie šk.psychológov, školských špeciálnych a sociálnych pedagógov

14. 02. 2012

Dňa 27.1.2012 sa uskutočnilo v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie školských psychológov, školských špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí pôsobia na ZŠ a SŠ v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov so zástupcov SŠ a GYM.

01. 12. 2011

Dňa 1.12.2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov so zástupcami SŠ a Gym. okresu NMnV, TN a PN, predstaviteľmi ÚPSVaR a CPPPaP v NMnV.

Téma: Prezentácia o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

01. 12. 2011

Dňa 11.10.2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie koordinárotov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. 

Téma: Alkohol a alkoholizmus mladistvých.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ

26. 09. 2011

Dňa 29.9.2011 sa uskutoční v priestoroch CPPPaP, Športová 40, NMnV. parac.stretnutie vých poradcov zo ZŠ a SŠ v okrese.

Téma: Individuálna integrácia - aktuálne informácie

          Aktuálna ponuka besied a preventívnych programov

Pracovné stretnutie výchovných poradcov

14. 06. 2011

Dňa 14.6.2011 o 13:00 hod. sa uskutoční v priestoroch CPPPaP NMnV. operatívne pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ. Témou porady je príprava, zabezpečenie a realizácia zberu depistážnych dotazníkov.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie

04. 05. 2011

Dňa 12.5.2011 o 9:00hod. sa uskutoční pracovná porada koordinátorv prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese, ktorá sa bude konať v priestoroch CPPPaP ul.Športová 40, NMnV.

Téma: Podpora rodičovstva - primárny faktor rozvoja spoločnosti.

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga