PREVENCIA

- sociálny pedagóg CPP poskytuje spektrum odborných činností v oblasti prevencie sociálno – patologických javov.

Oblasť primárnej prevencie  - preventívne aktivity (besedy/prednášky)

Pozn.: - Beseda má iba informačný charakter, nemá žiadúci efekt na zmenu správania

„Ako sa efektívne učiť?“ - žiaci 5. a 9.ročníka

„Moje silné a slabé stránky“ - žiaci 5.a 6.ročníka

„Chráňme spolu prírodu“ - žiaci 5., 6. a 7.ročníka

„Počítače, internet a ich riziká - skreslená realita“ - 5., 6. a 7.ročníka

„Šikana, týka sa to aj nás“ - žiaci 6. a 7.ročníka

„Efektívne trávenie voľného času“ - žiaci 6. a 7 ročníka

„Drogy, mne sa to nemôže stať?- omyl!“ - žiaci 7.a 8.ročníka

„Efektívna komunikácia“ empatia, asertivita a prosociálne správanie - žiaci 7., 8. a 9.ročníka

„Dospievanie - obdobie veľkých zmien“ - žiaci 7.a 8.ročník

„Láska a partnerské vzťahy“ - žiačky 8. a 9.ročníka

„Voľba k povolaniu“ - žiaci 9. ročníka

„Obchodovanie s ľuďmi“ - žiaci 9. ročníka

„Čo sa môže a čo nie – pravidlá, prečo ich dodržiavať“ - II.stupeň

„Priateľstvo, láska a partnerské vzťahy“ - študentky 1.a 2.ročníka

„Látkové a nelátkové závislosti“- študenti 1.a 2.ročníka

„Subkultúry a súčasná mládež“ - študenti SŠ

„Podozrivé spoločenstvá – kulty a sekty“ - študenti SŠ

„Ako sa nestratiť v živote-zameranie na budúcnosť“ - 3.a 4. ročník

„Prevencia obchodovania s ľuďmi“ - študenti 4. ročníka

 


 

Realizácia preventívnych programov (krátkodobých/dlhodobých - podľa potreby)

"Zippyho kamaráti" - 12 stretnutí

ZŠ - I.stupeň

"Ja a moje emócie" - 1.a 2.ročočník

"Nenič svoje múdre telo" - 3. a 4.ročník

"Emka to vie..." - 3.a 4.ročník

ZŠ - II.stupeň

"Cesta k emocionálnej zrelosti" - 5.a 6.ročník

"Kľúč ku šťastnej triede" - 5.a 6.ročník

"Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností" - 7. a 8.ročník

"Moja budúcnosť - Cesta k povolaniu" - 8.a 9.ročník

"Duševné zdravie" - 1.a 2.ročník SŠ

"Nadobúdame komunikačné zručnosti" - 1.a 2.ročník SŠ

"Prevencia obchodovania s ľuďmi" - 3.a 4.ročník

"Moja životná cesta" - 3.a 4.ročník

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga