ŠKOLA

Do pôsobnosti CPP patria všetky MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Metodicky pôsobíme na zložky systému výchovného poradenstva:

  • výchovní poradcovia
  • školskí psychológovia
  • školskí špeciálni pedagógovia
  • liečební pedagógovia
  • sociálni pedagógovia
  • koordinátori prevencie

Pre pedagógov ponúkame:

1. Metodickú a konzultačnú pomoc v oblasti vzdelávania a výchovy detí a žiakov so ŠVVP.

2. Poradenstvo a odbornú pomoc pri tvorbe IVP pre žiakov so ŠVVP.

3. Individuálne konzultácie ku konkrétnym žiakom so ŠVVP.

4. Vypracovanie posudkov, správ z vyšetrení a odporúčania k integrácii.

5. Pracovné stretnutia pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a odborných zamestnancov škôl.

6. Depistáže detí v MŠ - zisťovanie školskej pripravenosti pred zápisom do ZŠ.

7. Účasť odborných zamestnancov pri zápisoch do 1.ročníkov - na požiadanie.

8. Pozorovanie dieťaťa/žiaka priamo v MŠ, ZŠ.

9. Skupinové testovanie prof.orientácie na SŠ.

10. Realizáciu preventívnych aktivít, preventívnych, prípadne intervenčných programov priamo na ZŠ a SŠ.

Linky

Ministerstvo školstva

 

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga