VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO

- naše CPP poskytuje spektrum psychologických a profesijných odborných služieb v oblasti metodiky výchovného poradenstva na školách, kariérové poradenstvo pre žiakov a študentov.

Hlavné úlohy: 

- kariérne poradenstvo – individuálne a skupinové pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, poradenstvo pri výbere strednej školy a možnosti štúdia na vysokých školách 

- konzultácie s pedagógmi, žiakmi, rodičmi v oblasti výchovného poradenstva, profesijnej orientácie 

- sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na štúdium na stredných a vysokých školách, trhu práce 

- metodické vedenie a spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ, organizačné a obsahové zabezpečenie porád výchovných poradcov ZŠ a SŠ 

- príprava a realizácia odborných seminárov pre VP, pedagógov, študentov, rodičov


 

Oblasť kariérového poradenstva

Forma realizácie: individuálna, skupinová psychodiagnostika žiakov v ZŠ a SŠ – profesijná orientácia pre nerozhodných a profesijne nevyhranených

  • diagnostika psychologická
  • diagnostika osobnosti
  • diagnostika záujmov žiaka a študenta a jeho profesijného zamerania, individuálna spätná väzba výsledkov diagnostiky a konzultácie, poradenstvo pri voľbe povolania
  • konzultácie a informácie žiakom a ich zákonným zástupcom ohľadom štúdia na stredných a vysokých školách
  • poradenstvo pri voľbe povolania o diagnostika záujmov žiaka ZŠ a jeho profesijnom zameraní pomocou metódy COMDI
  • konzultácie a poradenstvo výchovným poradcom základných a stredných škôl
  • príprava regionálneho stretnutia predstviteľov SŠ okresu a priľahlého regiónu s výchovnými poradcami zo ZŠ a prizvanie predstaviteľov popredných firiem - zamestnávateľov v regióne NMnV. Zúčastnení tu získajú nformácie o možnostiach štúdia na stredných školách a možnosti zamestnania v regióne, osvetová činnosť

 

Copyright © 2011-2024 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga